+31854010588 info@ismsecurity.nl
Zoek
Sluit dit zoekvak.

ISM Security

Beleidsverklaring directie
Kwaliteit & Integriteit

Beleidsverklaring Kwaliteit

De directie van ISM Security zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid, het beleid mede richten op het behalen van de hoogst mogelijke klanttevredenheid. Tevens zal het beleid gericht zijn op een zo groot mogelijke tevredenheid onder het personeel.

Het beleid is gericht op het continue verbeteren van de kwaliteit van onze diensten en dat bereiken wij onder andere door met onze klanten in gesprek te gaan, minimaal 1x per jaar of direct na opdracht. Tijdens deze gesprekken zullen we vragen naar de tevredenheid van de geleverde diensten middels een aantal vragen op ons evaluatieformulier. Dit formulier is opgedeeld in 3 onderwerpen nl. contact met ons kantoor/uitvoering werkzaamheden & contact met de projectleider. De vragen worden beantwoord van onvoldoende tot zeer goed en kunnen toegelicht worden. Ons klachtenmanagement is hierbij ook van groot belang. Zie hiervoor onze klachtenprocedure.

ISM Security is een organisatie die volledig doorzichtig wil zijn en waarin duidelijke afspraken worden gemaakt en beslissingen worden genomen gebaseerd op feiten. Dit kan als de organisatiestructuur voor iedereen duidelijk is en er duidelijke functiebeschrijvingen zijn. Hiernaast dienen alle processen op een duidelijke wijze benoemd en beschreven te zijn en zullen we in staat zijn onze interne en externe prestaties te meten.

Uiteraard hebben wij jaarlijks gesprekken met onze medewerkers waarin o.a. besproken zal worden of de interne organisatiestructuur en de functiebeschrijvingen duidelijk genoeg zijn, of de gemaakte afspraken duidelijk zijn en de genomen beslissingen transparant genoeg. In het functioneringsgesprek met de medewerkers zijn ook een aantal vragen over hun tevredenheid binnen ISM Security opgenomen.

Van iedere medewerker wordt in het kader van zijn functie, rechten, verantwoordelijkheden en algemeen geaccepteerde gebruiken, verwacht dat de werkzaamheden volgens de interne regels worden uitgevoerd en dat er een actieve bijdrage geleverd wordt aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid.

Efficiencyverbetering kunnen wij alleen realiseren door met regelmaat de verkregen aandachtspunten/ verbeterpunten van onze klanten en/of medewerkers door te voeren in onze processen. Op die manier waarborgen wij een optimale prijs-,/ prestatie verhouding en kunnen wij onze positie in de markt behouden en zo mogelijk verbeteren.

Door ISM Security zal gestreefd worden naar een continue verbetering van het kwaliteitsbeleid en het voorkomen van klachten door klanten en medewerkers. Wij zien klanttevredenheid als de meest belangrijke voorwaarde voor succes en leverbetrouwbaarheid is één van de meest belangrijke aspecten die direct de klanttevredenheid beïnvloedt!

Deze beleidsverklaring ligt ter inzage voor alle medewerkers bij de directie van ISM Security en zal elke 3 jaar worden herzien.

Plaats: Amsterdam
Datum: 08-03-2024
Naam directeur: Mourad Saidi

Beleidsverklaring Integriteit

De directie van ISM Security zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid, het beleid mede richten op het behalen van de hoogst mogelijke mate van eerlijkheid en ethisch handelen. Daarnaast richten wij ons op waarden als betrouwbaarheid, collegialiteit, klantgerichtheid, fatsoen en onkreukbaarheid.

Integriteit gaat dan ook verder dan alleen het naleven van regels. Het is een grondhouding van mensen en een kwaliteit en waarde van ISM Security. Waar regels ontbreken of onduidelijk zijn, zal vanuit deze houding moeten worden geoordeeld.

Hiermee is integriteit een eigenschap van personen én van organisaties. De taak van ISM Security vraagt om een professionele en betrouwbare manier van werken, op basis van een integere bedrijfsvoering. Integer handelen gaat verder dan het voldoen aan de door de overheid opgelegde wetten en regels (normen). Het gaat juist om zaken die bij wet of regel niet verboden zijn, maar die wel kunnen leiden tot ongewenst resultaat en gedrag. Daar waar vermoedt wordt of gezien wordt dat een collega zich niet integer gedraagt, dient hiervan melding gemaakt te worden bij een leidinggevende. Uitgangspunt is hierbij dat de betreffende medewerker niet benadeeld wordt, maar het stelt de leiding in staat om de collega mogelijk voor een nog grotere misstap te behoeden, de veiligheid te handhaven en de goede naam van het bedrijf te behouden.

Regelmatig maar zeker twee maal per jaar (beoordelings- en functioneringsgesprek) voeren wij gesprekken met onze medewerkers waarin o.a. besproken wordt of de medewerker nog te maken heeft gehad met integriteitsvraagstukken op de werkvloer.

Van iedere medewerker wordt in het kader van zijn functie, rechten, verantwoordelijkheden en algemeen geaccepteerde gebruiken, verwacht dat de werkzaamheden volgens de interne regels worden uitgevoerd en dat er een actieve bijdrage geleverd wordt aan de uitvoering van het integriteitsbeleid.

Door ISM Security zal gestreefd worden naar een continue alertheid op het integriteitsbeleid en het voorkomen van klachten door klanten en medewerkers. Evaluatie van dit beleid zal jaarlijks plaatsvinden door de bedrijfsleiding. Als u het volledige integriteitsbeleid cq. de gedragscode wilt inzien, kunt u deze bij ons kantoor opvragen.

Deze beleidsverklaring ligt ter inzage voor alle medewerkers bij de directie van ISM Security en zal elke 3 jaar worden herzien.

Plaats: Amsterdam
Datum: 08-03-2024
Naam directeur: Mourad Saidi